" />

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)”

17 มี.ค. 2565

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement)”

.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด


พิธีเปิดโครงการมหกรรมวัฒนธ

3 พ.ค. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบด...

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง

17 มี.ค. 2565
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายกลุ่ม...

โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาท

17 มี.ค. 2565
โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ....