ประวัติความเป็นมา


ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย “SWU ACT” ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 22 ชั้น) บริเวณลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” ถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้ 
1. บริเวณลานอโศกมนตรี เป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรม 
2. g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art) บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3
3. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี (Asok-Montri Music and Performing Arts Hall : MPA Hall) บริเวณชั้น 4 ประกอบด้วยห้องแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดง ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 2 ห้อง ห้องใหญ่ประมาณ 328 ที่นั่ง ห้องเล็กประมาณ 107 ที่นั่ง ระบบ เสียงแสงสีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center) บริเวณชั้น 5 เป็นแหล่งเรียนรู้และแฟชั่นโชว์ ทั้งทางด้านอาภรณ์และศิลปะเครื่องประดับ
5. ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) บริเวณชั้น 6 เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ พัฒนาแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และภาพยนตร์
6. โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School) บริเวณชั้น 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. ด้านถนนอโศกมนตรี บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ อาคารสูง 2 อาคาร อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ม.ล.ปิ่น มาลากุล (17 ชั้น) อาคารนวัตกรรม : ศาสตาจารย์ดร.สาโรช บัวศรี(22 ชั้น) และที่จอดรถใต้ดินเชื่อมโยงกับพื้นที่ด้านในเป็นพื้นที่บริการ ทางวิชาการ สวูนิเพล็กซ์ “SWUNIPLEX” (Srinakharinwirot Complex)

อาคารบริการฯ บริการศูนย์อาหาร โรงแรม ธนาคาร ร้านกาแฟ ศูนย์สุขภาพ คลีนิค ทันตกรรม กายภาพบำบัด ศูนย์บริการวิชาการ ฯลฯอาคารนวัตกรรมฯ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย แกลเลอรี่g23 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ ศูนย์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ห้องประชุมสัมมนา โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง อุทยานไซเบอร์ และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ ห้องประชุมสัมมนา 300 ที่นั่งและ 100 ที่นั่ง เปิดให้เช่าเพื่อ การประชุมสัมมนาทั่วไป สวูนิเพล็กซ์ “มศว” อีกมิติหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อ อนาคตเป็นพื้นที่บริการและนวัตกรรมเพื่อสาธารณชนสืบไป

สอบถามรายละเอียด 02-261-2096 Fax.02-261-2096 และ facebook : Art Gallery g23