Logo SWU Act About Us

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย “SWU ACT” ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 22 ชั้น) บริเวณลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” ถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้
1. บริเวณลานอโศกมนตรี เป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรม
2. g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art) บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3
3. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี (Asok-Montri Music and Performing Arts Hall : MPA Hall) บริเวณชั้น 4 ประกอบด้วยห้องแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดง ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 2 ห้อง ห้องใหญ่ประมาณ 328 ที่นั่ง ห้องเล็กประมาณ 107 ที่นั่ง ระบบเสียงแสงสีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center) บริเวณชั้น 5 เป็นแหล่งเรียนรู้และแฟชั่นโชว์ ทั้งทางด้านอาภรณ์และศิลปะเครื่องประดับ
5. ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) บริเวณชั้น 6 เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ พัฒนาแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และภาพยนตร์
6. โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School) บริเวณชั้น 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง